Hrvatski English Deutsch Français
Početna
O nama
Proizvodi
Usluge
Reference
Kontakt

Strukturni fondovi

Projekt „Ulaganje u proizvodne kapacitete Hidraulike Kutina d.d.“ financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.06.1272 kojeg provodi Hidraulika Kutina d.d. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 08.12.2017. objavljuje:

OBAVIJEST O NABAVI
1. PODACI O NARUČITELJU:
Naziv i sjedište Naručitelja: Hidraulika Kutina d.d., Slavonska 4, 44320 Kutina  
OIB: 61627205971
Broj telefona: +385 44 680 877
Web stranica: https://hidraulika-kutina.hr
e-mail: hidraulika@hidraulika-kutina.hr
2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

01/2017

3. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Vrsta postupka nabave je postupak iz točke 5. (Obavijest o nabavi), Priloga 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.06.1272.

Navedeni Prilog dostupan je na poveznici:

http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Prilog%203_Pravila%20za%20NOJN.docx

4. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je nabava stroja, dijelova postrojenja i opreme, montaža i adaptacija prostora i stručno osposobljavanje operatera stroja.

Tehničke specifikacije predmeta nabave definirane su u Prilogu 4. dokumentacije za nadmetanje.

Tehničke specifikacije predmeta nabave definirane su u Prilogu 4. dokumentacije za nadmetanje.

Količine predmeta nabave definirane su Prilogom 3. dokumentacije za nadmetanje.

5. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Dokumentacija za nadmetanje dostupna je na internetskim stranicama:
http://www.strukturnifondovi.hr, poveznica:
http://www.strukturnifondovi.hr/nabave-u-sklopu-projekata-financiranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020,
kao i na internetskoj stranici Naručitelja https://hidraulika-kutina.hr/

6. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 29.12.2017. godine do 15:00 sati. Smatrat će se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.

Ponude se dostavljaju na adresu:

Hidraulika Kutina d.d.
Slavonska 4
44 320 Kutina

Ponuditelji samostalno određuju način dostave ponude i sami snose rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude. Ako omotnica nije označena u skladu sa zahtjevima iz Dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja ponude.

7. JEZIK

Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske, ili je dokument na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik.

Dokumentaciju za nadmetanje preuzmite iz datoteke:
Hidraulika_Kutina_Nabava_01_2017.zip
 
Tekst Obavijesti o nabavi
Zatvoreno od 29.12.2017.

Parcus d.o.o